Natječaj

Natječaj

12 / 05 / 2023

Natječaj za radno mjesto rukovoditelj informatičke ispostave

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, raspisuje natječaj 

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na radno   mjesto:

RUKOVODITELJ INFORMATIČKE ISPOSTAVE, položaj I. vrste

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij računalne, elektrotehničke ili druge odgovarajuće struke; najmanje tri godine radnog staža u struci; izvrsno poznavanje rada na računalu; poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu; poznavanje rada i protokola računalnih mreža; probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti životopis, domovnicu, te dokaz o: stečenoj stručnoj spremi, radnom stažu u struci, izvrsnom poznavanju rada na računalu, poznavanju rada i protokola računalnih mreža i poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu.

Za pristupnike prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 – pročišćeni teks, 152/14. 39/18 i 32/20) te je dužan u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Za pristupnike na natječaj strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Natječaj traje 15 dana od dana objave natječaja.  Prijave se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 s naznakom “ZA NATJEČAJ” u tiskanom obliku te šalju mailom na adresu: dekanat@adu.hr. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Marija Salopek

Radno vrijeme
radnim danom: 8-21 sat

subotom: 8-14 sati

Smotra 2023.

NISMO TRAŽILE!

web stranica posvećena temi seksualnog uznemiravanja na ADU

Adu brošura
Radio drame
promo video

Kontakti