Natječaj

Natječaj

29 / 03 / 2023

Natječaj za izbor u umjetničko – nastavno radno mjesto

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, raspisuje natječaj

Za izbor na umjetničko-nastavno radno mjesto docenta za umjetničko područje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), polje: filmska dramaturgija i scenarij (kolegiji: Scenarij dugometražnog igranog filma I. i Scenarij dugometražnog igranog filma II. – 1 izvršitelj

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” broj: 119/22) i minimalne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti („Narodne novine” broj 61/17) te Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (“Narodne novine” broj 86/10).

Prijavi na natječaj obvezno priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) i domovnicu, prikaz umjetničko-nastavne djelatnosti i uvjerenje o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 I 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 – pročišćeni teks, 152/14, 39/18 i 32/20) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za pristupnike na natječaj strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Natječaj traje 30 dana od dana objave. Prijave se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 u tiskanom obliku te šalju mailom na adresu: dekanat@adu.hr. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Marija Salopek

Radno vrijeme
radnim danom: 8-21 sat

subotom: 8-14 sati

Smotra 2023.

NISMO TRAŽILE!

web stranica posvećena temi seksualnog uznemiravanja na ADU

Adu brošura
Radio drame
promo video

Kontakti