Natječaj

Natječaj

22 / 09 / 2023

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na temelju ovlasti iz čl.10. Statuta Akademije dramske umjetnosti, dekan Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 22. ruj. 23. donosi sljedeću ODLUKU
1.Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavit će javni poziv za prodaju uređaja za upravljanje scenskom rasvjetom, model-grandMA2 onPC Command Wing, serijskog broja:CW150505190, koji uređaj je vlasništvo i nefinancijska imovina Akademije.
2.Uređaj iz prethodnog stavka prodavati će se s početnom cijenom od 4.000,00 EUR (bez PDV-a).
3.U javnom pozivu za prodaju uređaja iz točke 1., bit će sadržani svi ostali uvjeti za prodaju uređaja i konačno sklapanje ugovora.

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Predmet poziva:
- uređaj za upravljanje scenskom rasvjetom
- device for stage lighting control
Model- grandMA2 onPC Command Wing

Serijski broj / serial number: CW150505190

POČETNA CIJENA
Početna prodajna cijena predmeta bez PDV-a iznosi 4000,00 €

MOGUĆNOST SUDJELOVANJA
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima RH mogu stjecati pokretnine na području RH.

UVJETI JAVNOG POZIVA
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu, a koja ne može biti manja od iskazane početne cijene.
Prodavatelj, ukoliko ne bude zadovoljan ponuđenom cijenom, zadržava pravo odustati od javnog poziva bez ikakvog obrazloženja.
Predmet prodaje se može pogledati uz prethodnu najavu (dva dana unaprijed) elektroničkom poštom na adresu: bpopovic@zg.t-com.hr , tbozic@adu.hr
do isteka roka za dostavom ponuda.

Dostava ponuda:
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu Akademija dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5, 10000 Zagreb uz naznaku (PONUDA ZA RASVJETNI PULT)

Rok za dostavu ponuda: 6.10.2023. godine do 12.00 sati.
Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, evidentiraju se kao zakašnjele ponude te se neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

Sadržaj ponuda:
Ponuda mora sadržavati:
1. Za pravne osobe – naziv i sjedište, MB, OIB, izvadak iz odgovarajućeg registra
Za fizičke osobe – osobne podatke: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice.
2. Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene u eurima koja ne može biti manja od početne cijene iz javnog poziva.
3. Izjava ponuditelja da u svemu prihvaća uvjete natječaja.

OTVARANJE PONUDA
Ponude će se otvarati u zgradi Sveučilišta u Zagrebu Akademije dramske umjetnosti
Trg Republike Hrvatske 5, 10000 Zagreb
godine s početkom u 10.00 sati.
Otvaranje ponuda nije otvoreno za javnost.
Odabir najpovoljnije ponude obavlja povjerenstvo koje zaprima prijave na javni poziv, utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u javnom pozivu te utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja to jest ponuditelja koji je ponudio najvišu cijenu.

UVJETI PRODAJE I ISPORUKE
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom (bez PDV-a), a za istovjetne ponude povoljnijom se smatra ona pristigla ranije. O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 3 radna dana od dana otvaranja ponuda.
Dana ponuda je obvezujuća.
Predmet se kupuje po sistemu “Viđeno – kupljeno”. Reklamacija na kupljeni predmet se ne priznaje.
Ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu za predmet prodaje dužan je na pisani poziv Sveučilišta u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 radnih dana sklopiti pripadajući ugovor o kupoprodaji.
Isporuka predmeta prodaje će se izvršiti po sklapanju ugovora o kupoprodaji te uplati cijene na račun Sveučilišta u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5, 10000 Zagreb od 8 dana od dana sklapanja navedenog ugovora i izdavanja Izlaznog računa (na iznos najpovoljnije ponude ne obračunava se PDV).
Predmet se može preuzeti tek po izvršenoj uplati u cijelosti, dok sve ostale troškove vezano za transport uređaja sa adrese: Trg Republike Hrvatske 5,10000 Zagreb
troškove za kupnju i prijenos vlasništva, te ovjeru potpisa na ugovoru snosi kupac.

OBJAVA
Ovaj javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Akademije dramske umjetnosti

Dodatni dokumenti:

1. Fotografije

856522CC-CF0A-412A-B5C7-FD350A3C36A3 8CC1E449-6057-4726-88A2-4E300ABEC38F 4C392871-0487-4BB4-94F9-B8A8470EBA7A 675E22E4-E3F9-4997-B1EB-9F9DB457D550

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Nina

Radno vrijeme
radnim danom: 8-21 sat

subotom: 8-14 sati

Smotra 2023.

NISMO TRAŽILE!

web stranica posvećena temi seksualnog uznemiravanja na ADU

Adu brošura
Radio drame
promo video

Kontakti