Natječaj

Natječaj

18 / 10 / 2023

Natječaj za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, Trg Republike Hrvatske 5  raspisuje natječaj:

I. a) za izbor na umjetničko-nastavno radno mjesto I. vrste docent, za umjetničko područje likovne umjetnosti, polje: fotografija, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

b) za izbor na umjetničko-nastavno radno mjesto I. vrste docent, za umjetničko područje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), polje: kazališna režija, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidati: Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uvjetima Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, uvjetima Rektorskog zbora te općim aktima Akademije dramske umjetnosti.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis, popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu i uvjerenje o nekažnjavanju. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B 2 za sve točke natječaja, odnosno dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

II. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radna mjesta:

1. položaj I. vrste: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – voditelj umjetničke nastavne produkcije, 1 izvršitelj;

Uvjeti:

  • završen odgovarajući prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij;
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • najmanje pet godina radnog staža u struci;
  • poznavanje rada na računalu (Ms Office);
  • probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

2. radno mjesto I. vrste viši upravni savjetnik – pomoćnika tajnika, 1 izvršitelj;

Uvjeti:

  • završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili druge odgovarajuće struke;
  • najmanje pet godina radnog staža u struci;
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • poznavanje rada na računalu (Ms Office);
  • probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu, dokaz o radnom stažu i dokaz o poznavanju rada na računalu.

Za pristupnike prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 – pročišćeni teks, 152/14 i 39/18) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke.

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Natječaj traje 30 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 s naznakom “ZA NATJEČAJ” u tiskanom obliku te šalju mailom na adresu: dekanat@adu.hr. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Marija Salopek

Radno vrijeme
radnim danom: 8-21 sat

subotom: 8-14 sati

Smotra 2023.

NISMO TRAŽILE!

web stranica posvećena temi seksualnog uznemiravanja na ADU

Adu brošura
Radio drame
promo video

Kontakti