Natječaj

Natječaj

14 / 06 / 2024

Natječaj za izbore na radna mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB, Trg Republike Hrvatske 5 raspisuje:

N A T J E Č A J

I. Za izbor na umjetničko nastavna i suradnička radna mjesta

  1. za izbor na umjetničko – nastavno radno mjesto docent za dio umjetničkog područja primijenjena umjetnost za umjetničko polje: filmska i medijska produkcija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj.
  2. za izbor na umjetničko – nastavno radno mjesto docent za dio umjetničkog područja filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) za umjetničko polje: filmska režija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj.

Kandidati moraju ispunjavati pored općih i posebne uvjete: moraju imati pedagoško iskustvo u domeni rada s glumcem tj. glume pred kamerom.

  1. za izbor na umjetničko – nastavno radno mjesto docent za dio umjetničkog područja filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) za umjetničko polje: filmska režija, na neodređeno vrijeme, u nepunom (50%) radnom vremenu – 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati pored općih i posebne uvjete: moraju imati pedagoško iskustvo u domeni rada s glumcem tj. glume pred kamerom.

  1. izbor na suradničko radno mjesto asistent za dio umjetničkog područja filmska umjetnost (filmske elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) umjetničko polje: snimanje (filmsko i elektroničko), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj.

Kandidati moraju ispunjavati pored općih i posebne uvjete – moraju imati potrebne vještine iz filmskih i fotografskih područja.

Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidati, Od točke 1. do 3.: Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uvjetima Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, uvjetima Rektorskog zbora te općim aktima Akademije dramske umjetnosti.

Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidati pod točkom 4: Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis, popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu i uvjerenje o nekažnjavanju. Pristupnici strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, a svi oni koji su svoju kvalifikaciju stekli u inozemstvu i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

II. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Viši savjetnik 2 pomoćnik tajnika, radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj;

Uvjeti:

● završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili druge odgovarajuće struke;

● najmanje 4 godine radnog iskustva pet godina radnog staža u struci;

● poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

● poznavanje rada na računalu (Ms Office);

● probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu, dokaz o radnom stažu i dokaz o poznavanju rada na računalu.

Za pristupnike prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti..

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke.

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Natječaj traje 30 dana od dana objave natječaja.

Prijavu s traženom dokumentacijom na natječaj te dokaze o ispunjavanju kriterija odnosno uvjeta se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 s naznakom “ZA NATJEČAJ” u tiskanom obliku te šalju mailom na adresu: dekanat@adu.hr. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Marija Salopek

Radno vrijeme
radnim danom: 8-21 sat

subotom: 8-14 sati

Smotra 2023.

NISMO TRAŽILE!

web stranica posvećena temi seksualnog uznemiravanja na ADU

Adu brošura
Radio drame
promo video

Kontakti