Natječaj

Natječaj

05 / 07 / 2024

Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 raspisuje

N A T J E Č A J

  1. za izbor na umjetničko – nastavno radno mjesto docenta na određeno vrijeme za dio umjetničkog područja filmska umjetnost (filmske elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) umjetničko polje: montaža, na određeno vrijeme, u nepunom (80% radnom vremenu u odnosu na puno– 1 izvršitelj;
  1. za izbor na umjetničko nastavno radno mjesto docenta na određeno vrijeme za dio umjetničkog područja primijenjena umjetnost, umjetničko polje: filmska i medijska produkcija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidati su uvjeti Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uvjetima Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, uvjetima Rektorskog zbora te općim aktima Akademije dramske umjetnosti.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis, popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu i uvjerenje o nekažnjavanju. Pristupnici strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, a svi oni koji su svoju kvalifikaciju stekli u inozemstvu i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti.. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke.

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Natječaj traje 30 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 s naznakom “ZA NATJEČAJ” u tiskanom obliku te šalju mailom na adresu: dekanat@adu.hr. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavu s traženom dokumentacijom na natječaj te dokaze o ispunjavanju kriterija odnosno uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na USB sticku u WORD formatu (.doc), koji je potrebno poslati poštom na adresu: Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 s naznakom “ZA NATJEČAJ”. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. “.

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Marija Salopek

Radno vrijeme
radnim danom: 8-21 sat

subotom: 8-14 sati

Smotra 2023.

NISMO TRAŽILE!

web stranica posvećena temi seksualnog uznemiravanja na ADU

Adu brošura
Radio drame
promo video

Kontakti