Natječaj

Natječaj

06 / 09 / 2023

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI Trg Republike Hrvatske 5 raspisuje:

N A T J E Č A J 

1. za izbor na umjetničko – nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetničko polje suvremeni ples – 1 izvršitelj u radnom odnosu u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati pored općih i posebne uvjete: imati međunarodno priznate certifikate u području Laban/Bartenieff analize pokreta (CMA) i somatske edukacije (SME) te kompetencije u području improvizacije

2. za izbor na umjetničko – nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetničko polje suvremeni ples – 1 izvršitelj u radnom odnosu u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati pored općih i posebne uvjete: moraju imati višegodišnje (međunarodno) iskustvo izvođenja nastave suvremene plesne tehnike i repertoara u visokom obrazovanju.

3, izbor na suradničko radno mjesto asistent za umjetničko područje plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetničko polje suvremeni ples – 1 izvršitelj u radnom odnosu u punom radnom vremenu na određeno vrijeme. 

Kandidati moraju ispunjavati pored općih i posebne uvjete: kompetencije iz područja metodike i poučavanja suvremenog plesa (završen nastavnički studij suvremenog plesa prijediplomska/diplomska razina i studij iz područja psihologije ili pedagogije prijediplomska/diplomska razina).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidati: Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uvjetima Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, uvjetima Rektorskog zbora te općim aktima Akademije dramske umjetnosti.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis, popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu te i uvjerenje o nekažnjavanju. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B 2 za sve točke natječaja, odnosno dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Prijavu s traženom dokumentacijom na natječaj te dokaze o ispunjavanju kriterija odnosno uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na USB sticku u WORD formatu (.doc), koji je potrebno poslati poštom na adresu: Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 s naznakom “ZA NATJEČAJ”. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. “.

Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 – pročišćeni teks, 152/14 i 39/18) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke.

 

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Marija Salopek

Radno vrijeme
radnim danom: 8-21 sat

subotom: 8-14 sati

Smotra 2023.

NISMO TRAŽILE!

web stranica posvećena temi seksualnog uznemiravanja na ADU

Adu brošura
Radio drame
promo video

Kontakti